The Passion

“Dit jaar verhuist het spektakel The Passion of Christ van Gouda naar de Haagse Hofvijver… 28 maart wordt het gebied rond de Hofvijver omgetoverd tot het religieus middelpunt van de stad. De hoofdrolspelers werden met veel trots bekend gemaakt”, schrijft het Haagse blad De Posthoorn (6.3.2013).
   “Het is te gek om hier aan mee te mogen doen en tegelijkertijd spannend om de rol van Jezus te spelen. Ik vind het een heel gaaf project”, vertelt René van Kooten daarin. De Passie-gebeurtenis “is voor iedereen een prachtig verhaal. Of je nou gelovig bent of niet”, meent deze ”Haagse Jezus”, zoals hij wordt genoemd.
“Het is tijd om een stukje spiritualiteit aan onze stad toe te voegen” is volgens een Haagse wethouder de reden waarom nu juist Den Haag dit evenement op zich genomen heeft. The Passion of Christ is een samenwerking tussen de Omroepen EO en RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap, de PKN en de rooms-katholieke kerk, aldus de mededeling in De Posthoorn.

I   Wie is de werkelijke Jezus die men denkt te kunnen naspelen?

1.  De Bijbel openbaart dat Jezus “waarachtig God” is (1 Joh 5:20b). “In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol 2:9).

Is het niet tijd om er serieus over na te denken of een mens – laat staan een zondige mens –  God kan ’spelen’? Heeft Psalm 33:8 gelijk: “Alle bewoners van de wereld moeten ontzag voor Hem hebben”? Maar slaat niet de diagnose van Romeinen 3:18: “Vrees voor God staat hun niet voor ogen” zelfs op hen die zich christenen noemen en een dergelijk ‘spektakel’- het kruisgebeuren –  toneelspel ondersteunen?
Hebben wij overigens ooit van een moslim gehoord dat hij zijn islamitische Allah ‘speelt’? Ondenkbaar! Is dat niet beschamend?

2.  God Zelf openbaart dat Jezus Zijn eniggeboren Zoon (in geestelijke zin) is. God voegt daar aan toe: “Hoort naar Hem” (Mt 17:5; Mk 9:7; Lk 9:35). Wij lezen vanzelfsprekend nergens in de Bijbel dat God zegt: ‘Speelt Hem’. En heeft Jezus Christus Zelf ooit gezegd: ‘Speelt Mijn rol’? Of was en is Zijn opdracht “dat in Zijn naam berouwvolle bekering tot vergeving van zonden aan alle volken gepredikt moet worden, te beginnen bij Jeruzalem” (Lk 24:47)?

Bijbels geloof ontstaat immers uit het horen van het verkondigde Woord van Christus (Rom 10:17). Is het dan mogelijk dat iemand door een dergelijk schouwspel tot berouw over zijn zonden, tot Bijbelse bekering en levend geloof kan komen (Hnd 26:18-20)? God is God. Is het niet zo dat  God ons oor uitgekozen heeft om door het Woord ons hart en geweten te treffen? God heeft immers een Woordcultuur geschapen: Hij spreekt en Hij verwacht ons ant-woord.
Is niet uitsluitend het geschreven Woord van God het levende zaad, waardoor een zondig mens een kind van God kan worden (Mt 13; Joh 3; Jak 1:18)?
Is daarom het gevaar niet levensgroot dat toeschouwers, emotioneel geraakt door de zichtbare show, bedrogen worden? Emotioneel of spiritueel getroffen zijn is nog geen Bijbelse bekering naar Handelingen 26:18-20. Dan kan toch ook geen geestelijke groei en geestelijke vrucht ontstaan (Mt 13:20)?

3.  De Bijbel openbaart dat God alles door middel van Jezus Christus geschapen heeft – dus ook de mens (Joh 1: 1-3; 1 Kor 8:6; Kol 1:16).
De vraag is terecht of een schepsel ooit zijn Schepper kan ‘spelen’. Willen wij met het ‘spelen’ van Jezus Christus tijdens dat rollenspel – wellicht onbewust – ”zijn als God” zoals de verzoeking in het paradijs was (Gen 3)? Bij het toneelspel in drama of film stelt men zich immers op hetzelfde niveau als Jezus.
Gods Woord is de Waarheid. De Bijbel is zodoende de enige betrouwbare historische bron over het ontstaan van de schepping en van de mens, over het ontstaan van de zonde evenals over het ontstaan van de dood en de vergankelijkheid van de schepping. Echte wetenschap gaat dan ook uit van Gods openbaring in Zijn Woord, ook in Genesis 1-11. Voorwaarde is eerbied voor God, de Schepper, en liefde tot de Bijbelse waarheid. Anders zendt God een “krachtige dwaling (Grieks: planè: dwaling, bedrog), die bewerkt dat zij de leugen geloven” 2Ts 2:10-12; Rom 1:28; 1Tim 4:1; 2Tim 4:3-4). Niemand was bij de schepping aanwezig. Alleen de drie-enige God Zelf. Niemand kan deze feiten dus ontkennen of weerleggen.

4.  De Bijbel openbaart dat Jezus waarachtig mens” is. Hij is de Enige die zondeloos op deze aarde geboren werd. Hij heeft dus geen zondige natuur en zodoende doet Hij ook geen zonden (Joh 8:46; 2 Kor 5:21; Heb 4:15; 1 Pe 2:22).

Ieder mens daarentegen wordt sinds de zondeval van de ongehoorzame Adam in zonde geboren. Door deze erfzonde heeft ieder mens zonder enige uitzondering of onderscheid een zondige natuur (Rom 3: 9-14; 22-23; 1 Kon 8: 46; Spr 20: 9; Pred 7: 20; 1 Joh 1:10). Deze wordt ook “de oude mens” genoemd. Daarom is “de hele wereld strafwaardig voor God” (Gr. hypodikos: in staat van beschuldiging, schuldig, Rom 3: 19).

Hoe kan nu een zondig mens ooit de zondeloze Mens geworden Jezus ‘naspelen’? De acteur die Jezus ‘speelt’ is in de verste verte geen beeld van de waarachtig Mens geworden echte Jezus Christus. De toeschouwers zien niet meer dan een zondig medemens. Worden zij dan niet bedrogen? Mogen wij als christenen door ondersteuning van het “prachtige verhaal” van de kruisiging (zo de Jezus-acteur) daaraan meewerken?

5.  De Bijbel openbaart dat Jezus “de tweede Adam” is (Romeinen 5:12-20)

Door de overtreding van Gods gebod in het paradijs door de eerste Adam kwam de zonde in de wereld. En door zijn zonde kwam de dood als straf van God, de Wetgever en Rechter van de mens (Gen 2:16; 3:11,17; Jak 4:12). Vóór de eerste mens Adam en zijn ongehoorzaamheid aan het gebod van God, zijn Schepper, bestond er dus geen dood. Er was ook geen vergankelijkheid van de hele schepping (Gen 2:17; Rom 5:12 e.v.; 6:23; 8:22). Vóór de zondeval van de eerste Adam aten de dieren alleen planten (Gen 1:30).
De eerste dood ontstond toen God kleren van vellen van dieren maakte om daarmee de in zonde gevallen eerste mensen te bekleden (Gen 3:21).

De Bijbel openbaart in Genesis 1-3 historische feiten. Ze  heeft niet alleen een geestelijke betekenis. Er zijn   christenen die dat onterecht beweren. Zij proberen namelijk leringen van het bewust-atheïstische evolutionisme met de Bijbelse openbaring te combineren. Integratie van de dwaling in de waarheid van de Schrift?
De gevolgen van de rebellie van het eerste mensenpaar tegenover de Schepper zijn evenzo fysieke waarheid. Op dezelfde wijze zijn de zoendood en lichamelijke opstanding als overwinning over de dood door Jezus, de tweede Adam, èn een geestelijke èn een fysieke waarheid. Bestond de dood vóór Adams ongehoorzaamheid tegenover zijn Schepper, dan is de universele dood géén straf van God daarop.
Maar zou er geen onlosmakelijk verband bestaan tussen de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en de dood, dan zouden zowel de rechtvaardiging, vergeving, het eeuwige leven ook niet onlosmakelijk verbonden zijn met de gehoorzaamheid van Jezus, de tweede Adam, en Zijn overwinning over de dood (1 Kor 15:21-22; Rom 5:12-20; Fil 2:8-11). De consequentie: dan is het geloof van iedere christen zinloos, ja zelfbedrog, en is zijn of haar getuigenis in leven en woord misleiding.
Maar het feit is en blijft dat Jezus als tweede Adam de zonde van de eerste Adam en zijn nakomelingen aan het kruis gedragen en weggenomen heeft. De “schuldbrief is uitgewist en weggedaan”door Hem. Op die manier heeft Jezus Christus de geestelijke “overheden en machten ontwapend en over hen gezegevierd”. Door Zijn opstanding heeft Hij de dood, Gods straf op de zonde, overwonnen (Kol 2: 14-15; 2Tim 1: 10).
Ook hierbij moeten wij ons ernstig afvragen of het ooit mogelijk is om van Jezus, de tweede Adam, een toneelspel, schouwspel of film te maken of te laten maken? Mogen wij van een dergelijk menselijk product wel gebruik maken?

Het is een historisch feit dat de plaatsvervangende offerdood van de tweede Adam aan het kruis van Golgotha onlosmakelijk verbonden is met de zonde van de eerste mens, Adam en met Gods doodstraf daarop. Hoe kunnen wij dan Gods heilige liefde en genade in Zijn Zoon leren verstaan en verkondigen, wanneer wij de Bijbelse openbaring aangaande de oorsprong van de zonde en de dood trachten ‘aan te vullen’ met hypothesen van een atheïstische wetenschap? Hoe beoordeelt Gods Woord iedere ‘aanvulling’ (Spr 30:6)? Beseffen wij wel dat iedere menselijke ‘aanvulling’ een inhoudelijke verandering, ja vervalsing van de Bijbelse openbaring is?   De profeet Jeremia (8:9) moest destijds namens God zeggen: “Zie, het Woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?” Is ook dat ons niet “tot een voorbeeld en waarschuwing opgetekend” (1 Kor 10:11)?

Wee ons, wanneer wij de een of andere atheïstische filosofie – ook al heet deze ‘wetenschap’ –  met Gods openbaring trachten te combineren (zogenaamd theïstisch evolutionisme). Wee ons, wanneer wij kinderen en jonge mensen daarmee infecteren en misleiden (Mt 18:6-7).

II   Het Kruis op Golgotha –publieke unieke rechtszaak van de heilige God

De Rechter is God, de Wetgever, Zelf (Jak 4:2a). De Aangeklaagde: Gods Zoon – in onze plaats. Het wetboek van strafrecht: Gods gebod aan de eerste Adam (Gen 2:27), de wet van Mozes en het verwerpen van Jezus Messias (Joh 12:48). Er is geen verdediger. Gods Zoon wordt door niet minder dan God Zelf veroordeeld. Duidelijker gezegd: God veroordeelde de zonde van de wereld in het lichaam van Zijn Zoon (Rom 8:3; 1Pe 2:24; Mk 14:22-24). Het onherroepelijke vonnis: de doodstraf.

Het kruis – een “verhaal” of zelfs een “schouwspel” dat een mens kan nabootsen en opvoeren? Of is het kruis het unieke, onherhaalbare en verbijsterende gericht van de heilige God over de zonde van de mens?
Hoe komt men er toch toe dat men denkt het innerlijke lijden van Jezus bij het drinken van de beker van Gods toorn (Mt 26: 39) te kunnen “spelen” of te kunnen laten “spelen”? Heeft men dan totaal niets begrepen van de heilige liefde van God, niets van de afschuwelijkheid van de erfzonde, niets van de ernst van de eigen zonden tegen God, niets van de hel van de Godverlatenheid, waar de zondeloze Jezus in onze plaats doorheen heeft moeten gaan? En wie speelt er eigenlijk ooit zijn eigen veroordeling en straf van God in Christus Jezus?

*  “Het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons
die gered worden, is het een kracht Gods” (1 Kor 1:18). Let wel: niet het nagespeelde kruisgebeuren, niet het menselijke, uiterlijke spektakel van het kruis is een kracht Gods tot behoud! Immers,

  • niet Jezus, waarachtig God en waarachtig mens hangt aan zo’n nagemaakt kruis,
  • niet de Passie speler is zondeloos,
  • niet deze acteur drinkt op zo’n kruis de beker van Gods vreselijke toorn,
  • niet de toneelspeler van het Passiespel wordt door God voor ons tot zonde gemaakt (2 Kor 5:21),
  • niet de ”Haagse Jezus” heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruishout gedragen (1 Pe 2:24),
  • niet op hem was Gods straf op onze zonde, die wij verdiend hadden (Js 53:5),
  • niet de acteur lijdt dientengevolge onder de Godverlatenheid (Mt 27:46),
  • niet het bloed van de ”Haagse Jezus” reinigt van alle zonden. Er is gewoon rode verf. Bedrog dus.
  • niet hij smaakt voor ons werkelijk de dood. Het is maar een ‘spel’.
  • niet hij wordt opgewekt uit de doden tot onze redding van Gods vreselijke oordeel (Rom 5:9-10)

Is dat dan allemaal geen misleiding?

Identificatie met de Here Jezus Christus is in een film of drama verregaand. Dat is dus niet te vergelijken met het voorlezen of zingen van de letterlijke Bijbeltekst.
Bij de nabootsing van Jezus lijdensweg valt de nadruk op Zijn lichamelijk, uiterlijk lijden, zoals dat door de huidige mens wordt uitgedacht en aangedikt. Gods Woord is daarentegen is uiterst sober. Het gaat immers principieel om het innerlijke en geestelijke lijden van de zondeloze Jezus. Is het niet grenzeloze hoogmoed en blindheid te denken dat een zondaar dat unieke lijden kan naspelen?
Bovendien worden er bij een film of toneelspel ook allerlei dingen aan het uiterlijk van de gespeelde  Jezus toegevoegd, zoals de kleur en de stijl van het haar, de kleur van de ogen, de klederdracht enz. De Bijbel zwijgt daarover.

Ernstige misleiding is het wanneer een foto van een dergelijke dramaspeler verspreid, gekocht en in de huiskamer of zelfs in de kinderkamer opgehangen wordt.
Sommige wedergeboren christenen hadden en hebben na het zien van een dergelijk ‘Jezusdrama’ of ‘Jezusfilm’ aanvankelijk moeite met gebed. Steeds weer komt bij het sluiten van de ogen zo’n Pseudo-Jezus uit een film of drama in gedachten. Deze stoort het gebed, dat op God en de echte Jezus Christus gericht is. Alleen Hij kan dan op ernstig gebed van dat valse Jezusbeeld weer vrij maken.

Is niet onze toenemende beeldcultuur een voorbereiding voor de manifestatie van ”het beest met zijn beeld” in Openbaring 13-14?

“Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde … Want het woord van het kruis is wel
dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden is het een
kracht van God” (1 Kor 1:23,18).

Het ”popevenement The Passion”  kostte vorig jaar 1,3 miljoen euro, dat is 15000 euro per minuut (Christiaan Weijts, NRC nieuws 28-03-2013). Het historisch kruisgebeuren heeft Jezus Christus, de Zoon van God in onze plaats Zijn leven gekost en dat kost ons geen enkele euro. Het is immers uit genade alleen!

 

Els Nannen, maart 2013